ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મ

Inconvenience caused is regretted

Issue has been reported to admin team they will take action at the earliest

Meanwhile what you can do:

1) Try refresh the page
2) Connect with support team Support Pge
3) Return to home page by pressing HOME button in the menu bar.