ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મ

Support

For support on phone and Email please contact on following Number:

Contact person:Dr. Fenil Patel
Contact Number: 07923258231
Email: scib6-gbrc@gujarat.gov.in

Contact Person: Mr. Bhadreshsinh Gohil
Contact Number: 07923258230
Email: dm-gbrc@gujarat.gov.in


Email Support: info-gbrc@gujarat.gov.in

Hours: Support is available during 11:00 AM to 6:00 PM except Public Holidays and Sunday
Address:
Gujarat Biotechnlogy Research Centre

Department of Science & Technology,
Government of Gujarat, MS Building,
Block B & D , 6th Floor, GH Road ,
Sector - 11, Gandhinagar,
Gujarat 382011
Contact No: 07923258500